Regulamin

REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU OGRODNICZEGO

Centrum Ogrodniczego TORAF
ul. Grunwaldzka 24B
46-203 Kluczbork
tel. 77 447 43 47

 

 1. Sprzęt wynajmowany jest na doby. Doba wypożyczenia trwa od godziny 9:00 do 9:00 następnego dnia.
 2. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie czynszu za kolejną pełną dobę. Przy wypożyczaniu na godziny zdanie maszyny po upływie godziny od wypożyczenia powoduje naliczenie czynszu za kolejną pełną godzinę.
 3. Przed wynajęciem sprzętu pobierana jest kaucja.
 4. Czynsz wynajmu za dobę i wysokość kaucji określa Cennik. Kaucja może zostać powiększona do przewidywanej wartości kosztów wypożyczenia.
 5. Przy wynajmie na jeden dzień, przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne kosztuje za te dni 50% stawki czynszu.
 6. Kaucja płatna jest gotówką. Czynsz rozliczany jest z kaucji po zwrocie sprzętu zgodnie z faktycznym okresem najmu.
 7. Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie. Przed wydaniem sprzętu Najemca zostaje przeszkolony przez personel Wypożyczalni w    zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu, oraz zasad BHP co Najemca    potwierdza własnoręcznym podpisem na umowie.
 8. Najemca zobowiązuje się, że będzie użytkował przedmiot wypożyczony zgodnie z   jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i obsługi oraz, że będzie przestrzegał przepisów BHP.  Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia i wypadki wynikłe w trakcie użytkowania sprzętu.
 9. Wynajmujący uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania wynajętej maszyny w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania maszyny w należytym stanie.
 10. Wynajmujący ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy i żądania zwrotu sprzętu w przypadku uzyskania informacji o:
  a)  wykorzystywaniu przez Najemcę przedmiotu wypożyczonego niezgodnie z właściwościami, przeznaczeniem lub instrukcją b)  obsługi i użytkowania,
  c)  oddaniu przedmiotu wypożyczonego bez zgody Wypożyczającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawianiu.użytkowaniu sprzętu przez Najemcę pomimo jego uszkodzenia
 11. W wypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w p. 10 niniejszej umowy, Wynajmujący może zażądać od Najemcy niezwłocznego zwrotu urządzenia lub wskazania miejsca, w którym urządzenie można odebrać a Najemca zobowiązany jest sprzęt wydać lub niezwłocznie dostarczyć do   wypożyczalni. W przypadku konieczności odbioru sprzętu przez Wynajmującego Najemca pokrywa koszty transportu sprzętu do wypożyczalni.
 12. Po zakończeniu dzierżawy Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Stan urządzenia w momencie przekazywania Najemcy został opisany w Umowie w Uwagach co do stanu technicznego sprzętu.
 13. Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję po zwrocie przez Najemce urządzenia w stanie nie pogorszonym i rozliczeniu czynszu.
 14. W wypadku zwrotu przez Najemcę urządzenia w stanie gorszym niż określony w   p. 12 Wynajmujący  potrąci z kaucji równowartość kosztów naprawy na    podstawie wyceny dokonanej przez serwis Wynajmującego.
 15. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia urządzenia w    momencie gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Najemca zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego urządzenia, według aktualnych cen producenta na  nowe urządzenie.
 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Dokumenty wymagane od Dzierżawcy przed wynajęciem maszyny:

Osoby fizyczne (konsumenci):

 • Dowód osobisty, (kserokopia dowodu pozostaje u wynajmującego do czasu zwrotu i rozliczenia czynszu za wynajem sprzętu)

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki osobowe:

 • Dowód osobisty,
 • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • Zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON
 •  Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy/ wspólników) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela) oraz dowód osobisty tej osoby.

Spółki prawa handlowego:

 • Aktualny wypis z rejestru handlowego KRS (nie starszy niż 3 miesiące),
 •  Zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON
 • Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu oraz dowód osobisty tej osoby.